சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

இஞ்சி

திரிபலா

கொத்தமல்லி

மஞ்சள்

சாந்தன்

குடுச்சி

புனர்ணவ