ஆரோக்கியமான சிறுநீரகத்திற்கான ஆயுர்வேத வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

புனர்ணவ

பலாஷ்

கோக்ஷுரா

குடுச்சி

சாந்தன்

இஞ்சி

திரிபலா