வெரிகோஸ் வேய்ன்ஸ் - நிர்வகிக்க ஆயுர்வேத வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

எரண்டா

மஞ்சிஸ்தா

சிரபில்வா

கோது கோலா

அபியங்கா சிகிச்சை

ஆயுர்வேத மருந்தியல் சிகிச்சை (திராவ்யகுணா)

உபநஹம்

மேலும் அறிய