இருமல் சிரப்பின் மோசமான விளைவுகள்

தலைசுற்றல்

மங்கலான பார்வை

குமட்டல்

வாந்தி

தூங்குவதில் சிக்கல்

தலைவலி