வலி நிவாரணிகளின் மோசமான விளைவுகள்

White Line

தூக்கம்

White Line

மோசமான செறிவு

White Line

நினைவக சிக்கல்கள்

White Line

மலச்சிக்கல்

White Line

மெதுவான சுவாச விகிதம்

White Line

அக்கறையின்மை

White Line

மனச்சோர்வு

White Line