ஒற்றைத் தலைவலிக்கான அடிப்படை காரணங்கள்

பெண்களில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்

மன அழுத்தம்.

தூக்க அட்டவணையில் மாற்றங்கள்

உடல் மாற்றங்கள்

வானிலை மாற்றங்கள்.

மருந்துகள்.