புற்றுநோயின் அடிப்படை அறிகுறிகள்

Dec 16, 2022

Mona Pachake

சோர்வு.

கட்டிகள்.

எடை மாற்றங்கள்

தோல் மாற்றங்கள்

குடல் அல்லது சிறுநீர்ப்பை அமைப்பில் மாற்றங்கள்

தொடர்ந்து இருமல்

சுவாசிப்பதில் சிரமம்.