தோல் புற்றுநோயின் அடிப்படை அறிகுறிகள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

ஒரு மோல் தோற்றத்தில் மாற்றங்கள்.

அரிப்பு

ஒரு புண் அல்லது புள்ளி

செதில் திட்டுகள்.

பார்வை பிரச்சினைகள்.

உங்கள் விரல் நகங்கள் அல்லது கால் நகங்களில் மாற்றங்கள்.

கட்டிகள் மற்றும் புடைப்புகள்