மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

பயனற்ற எண்ணங்களை மறுவடிவமைக்கவும்.

நிகழ்காலத்தில் இருங்கள்.

நல்ல தூக்கம் கிடைக்கும்.

மற்றவர்களுடன் இணையுங்கள்.

ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழுங்கள்.

உங்களுக்காக ஏதாவது செய்யுங்கள்.

எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுங்கள்.