தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Sep 22, 2022

Mona Pachake

ஒரு நிலையான தூக்க அட்டவணை பயன்படுத்தவும்

படுக்கையை தூங்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தவும்

காஃபின் உட்கொள்ளலை குறைக்கவும்

உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

பகல் தூக்கத்தை குறைக்கவும்.

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்தவும்.

ஆல்கஹால் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்தவும்.