பீதி தாக்குதல்களை நிர்வகிப்பதற்கான அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருங்கள்

பீதி தாக்குதலின் போது மக்கள் பெரும்பாலும் ஹைப்பர்வென்டிலேட் செய்கிறார்கள்

உங்கள் சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

நேர்மறை சமாளிக்கும் அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் கவனத்தை வேறொன்றிற்கு மாற்றவும்

உங்களை நிம்மதியாக அல்லது வசதியாக உணர வைக்கும் இடம் அல்லது சூழ்நிலையைப் பற்றி சிந்தியுங்கள்.

விஷயங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கும் விதம் பீதியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய