அடிப்படை உடற்பயிற்சி குறிப்புகள்

Sep 23, 2022

Mona Pachake

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

உங்கள் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்தவும்.

தயார் ஆகவும்

உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு ஓய்வெடுக்கவும்

உங்கள் உடல் சொல்வதைக் கேளுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்