பத்ராசனத்தின் பலன்கள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது.

முதுகெலும்பு, தொடைகள், இடுப்பு மற்றும் பிட்டம் ஆகியவற்றை பலப்படுத்துகிறது.

மூலதாரா அல்லது ரூட் சக்ராவை செயல்படுத்துகிறது.

பிரசவத்தின் போது எளிதாக்குகிறது.

மூளை ஆற்றலை வளர்க்கிறது.

கவனம் மற்றும் செறிவை மேம்படுத்துகிறது.

சோர்வை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.