மண் பானையில் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இது இயற்கையாகவே தண்ணீரை குளிர்விக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது

அல்கலைன் நிரம்பியது

சுவையை மேம்படுத்துகிறது.

தொண்டையில் மென்மையானது.

சுற்றுசூழலுக்கு நல்லது

நிறைய கனிமங்கள் நிறைந்தது

மேலும் அறிய