பதட்டத்தை நிர்வகிக்க சிறந்த மற்றும் அடிப்படை குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

கவலை பற்றி கற்றல்.

நினைவாற்றல்.

தளர்வு நுட்பங்கள்.

சரியான சுவாச நுட்பங்கள்.

அறிவாற்றல் சிகிச்சை.

ஆலோசனை.

உணவு சரிசெய்தல்.

மேலும் அறிய