மாரடைப்பைத் தவிர்க்க சிறந்த ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

புஜங்காசனம்

விருக்ஷாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

சவசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

திரிகோனாசனம்

தனுராசனம்

மேலும் அறிய