அழுவதன் சிறந்த நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் மனதில் ஒரு இனிமையான விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது

வலியைப் போக்க உதவுகிறது.

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது.

நச்சுக்களை வெளியேற்றி மன அழுத்தத்தை போக்குகிறது.

நன்றாக தூங்க உதவுகிறது

பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக போராடுகிறது.

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது.