தைராய்டின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க உதவும் சிறந்த உணவுகள்

Nov 24, 2022

Mona Pachake

கடற்பாசி.

மீன்

பால் பொருட்கள்

முட்டைகள்.

கொட்டைகள்.

அயோடின் கலந்த உப்பு