கவனம் மற்றும் செறிவு மேம்படுத்த சிறந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்.

ப்ரோக்கோலி.

பூசணி விதைகள்.

டார்க் சாக்லேட்.

கொட்டைகள்.

ஆரஞ்சு.

முட்டைகள்.