மனநலத்தை மேம்படுத்த சிறந்த தாவரங்கள்

Author - Mona Pachake

லாவெண்டர்

மல்லிகைப்பூ

எலுமிச்சை தைலம்

ரோஸ்மேரி

கெர்பெரா டெய்சி

கிரிஸான்தமம்.

கற்றாழை

மேலும் அறிய