ஆரோக்கியமாக இருக்க தினசரி குறிப்புக்கள்

Author - Mona Pachake

காலை வழக்கத்தைக் கொண்டிருங்கள்

உங்கள் சுவாசத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்

கவனத்துடன் சாப்பிடுவது மிகவும் முக்கியம்

மனம் உடல் இணைப்பை வலுப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது

நிறைய தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலம் உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்யுங்கள்

சமூக தொடர்பும் முக்கியமானது

உங்கள் தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

மேலும் அறிய