தியானத்தை நன்றாக செய்ய சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

காலையில் தியானம் செய்ய முயலுங்கள்

தினமும் அதே நேரத்தில் அதே இடத்தில் செய்யுங்கள்

உங்கள் இடத்தை சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவும் பராமரிக்கவும்

குறுக்கு காலில் உட்கார வேண்டாம் (அது வசதியானது என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லை என்றால்).

உங்களுக்கான சிறந்த நிலையைக் கண்டறியவும்.

இயற்கையாக சுவாசிக்கவும்.

தியானம் செய்வதற்கு ஒரு நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதில் ஒட்டிக்கொள்க

மேலும் அறிய