உங்கள் எடை இழப்பு பயணத்தில் உந்துதலாக இருக்க சிறந்த குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நீங்கள் ஏன் எடை இழக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

யதார்த்தமான எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருங்கள்.

செயல்முறை இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

உங்கள் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ற திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எடை இழப்பு நாட்குறிப்பை வைத்திருங்கள்.

உங்கள் வெற்றிகளைக் கொண்டாடுங்கள்.

சமூக ஆதரவைக் கண்டறியவும்.

நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதில் உறுதியாக இருங்கள்

மேலும் அறிய