நீங்கள் அமைதியாக இருக்க உதவும் சிறந்த வழிகள்

Author - Mona Pachake

சில மெதுவான, ஆழமான சுவாசங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

10 வரை எண்ணுங்கள்.

நடந்து செல்லுங்கள்.

3 நிமிட தியானத்தை முயற்சிக்கவும்.

நன்றியறிதலைப் பழகுங்கள்.

நன்றாக உண்ணவும்

தினமும் உடல் பயிற்சி முக்கியம்

மேலும் அறிய