சிறந்த எடை இழப்பு யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலகாசனம்

தனுராசனம்

திரிகோனாசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

விரபத்ராசனம்

சூரிய நமஸ்காரம்

மேலும் அறிய