சர்க்கரை நோய்க்கு சிறந்த யோகாசனங்கள்

தனுராசனம்

பலாசனா

புஜங்காசனம்

சவசனம்

விபரீத கரணி

தடாசனம்

மண்டூகாசனம்

சகரஸ்னா