தொடை கொழுப்பை குறைக்க சிறந்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

உட்கடாசனம்

விராபத்ராசனா II

நடராஜாசனம்

உஸ்த்ராசனம்

உபவிஸ்தா கோனாசனா

ஜானு சிர்சாசனா

பத்தா கோனாசனா