தினமும் செய்ய சிறந்த யோகா போஸ்கள்

விரபத்ராசனம்

திரிகோனாசனம்.

விருட்சசனம்.

சலபாசனம்.

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்.

கோமுகாசனம்.

விபரீத கரணி.