இந்த யோகா செய்வதன் மூலம் உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கவும்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்

உட்கடாசனம்

உத்தனாசனம்

விருக்ஷாசனம்

உத்திதா ஹஸ்தபாதாசனம்

திரிகோனாசனம்

வீரபத்ராசனம்