காது தொற்றுக்கான காரணங்கள்

Nov 01, 2022

Mona Pachake

ஒவ்வாமை

சளி

சைனஸ் தொற்றுகள்

அதிகப்படியான காய்ச்சல்

புகைபிடித்தல்

காற்று அழுத்தத்தில் மாற்றங்கள்