பிரசவத்திற்குப் பின் சோர்வுக்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

இரத்த சோகை

தொற்றுகள்

தைராய்டு கோளாறுகள்

மனநிலை கோளாறுகள்

கார்டியோமயோபதி

மிகுந்த சோர்வு

ஆற்றல் பற்றாக்குறை

மேலும் அறிய