நகங்களில் வெள்ளை புள்ளிகள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

நகங்கள் கடித்தல்

பூஞ்சை தொற்று

அல்புமின் குறைந்த அளவு

ஹெபடைடிஸ்

கல்லீரல் ஈரல் அழற்சி

சிறுநீரக நோய்கள்

இதய நோய் மற்றும் நீரிழிவு நோய்

மேலும் அறிய