ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தின் தெளிவான அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

கவலை.

கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்.

சோர்வு.

அடிக்கடி குடல் இயக்கங்கள்.

கோயிட்டர் (விரிவான தைராய்டு சுரப்பி) அல்லது தைராய்டு முடிச்சுகள்.

முடி கொட்டுதல்.

கை நடுக்கம்.