ஒற்றைத் தலைவலிக்கான பொதுவான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

பெண்களில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

பானங்கள்

மன அழுத்தம்

தூக்கம் மாறுகிறது

வானிலை மாற்றங்கள்

மருந்துகள்

சில உணவுகள்

மேலும் அறிய