வயதானதால் ஏற்படும் பொதுவான கண் பிரச்சனைகள்

வயது தொடர்பான மாகுலர் சிதைவு

கண்புரை

நீரிழிவு கண் நோய்

கிளௌகோமா

உலர் கண் நோய்க்குறி

குறைந்த பார்வை