நீரிழிவு நோயின் சிக்கல்கள்

இருதய நோய்.

நரம்பு சேதம் (நரம்பியல்).

சிறுநீரக பாதிப்பு (நெஃப்ரோபதி).

கண் பாதிப்பு (ரெட்டினோபதி).

கால் பாதிப்பு.

செவித்திறன் குறைபாடு.

அல்சீமர் நோய்.