டெங்கு: அறிகுறிகள் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Scribbled Underline 2

தலைவலி

Scribbled Underline 2

தசை, எலும்பு அல்லது மூட்டு வலி

Scribbled Underline 2

குமட்டல்

Scribbled Underline 2

வாந்தி

Scribbled Underline 2

கண்களுக்குப் பின்னால் வலி

Scribbled Underline 2

வீங்கிய சுரப்பிகள்

Scribbled Underline 2

சொறி

Scribbled Underline 2