ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

ஓமிக்ரான் அறிகுறிகள் ஜலதோஷத்தைப் போலவே இருக்கும்

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

மூக்கு ஒழுகுதல்

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

தலைவலி

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

சோர்வு

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

தும்மல்

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

தொண்டை வலி

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

ஜலதோஷத்திற்கும் ஓமிக்ரானுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் அறிகுறிகளின் தீவிரம்

ஓமிக்ரானுக்கும் ஜலதோஷத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Scribbled Arrow

நீங்கள் ஓமிக்ரான் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அறிகுறிகளின் தீவிரம் ஜலதோஷத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்