விரைவான எடை இழப்புக்கு இந்த ஆசனங்களை செய்யுங்கள்

Apr 04, 2023

Mona Pachake

பலகாசனம்

தனுராசனம்

திரிகோனாசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

விரபத்ராசனம்

உத்தனாசனம்