ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்களை போக்க இந்த யோகாவை செய்யுங்கள்

Apr 21, 2023

Mona Pachake

கபாலபதி

பத்ராசனம்

தனுராசனம்

வஜ்ராசனம்

தடாசனம்

பவன் முக்தாசனா

சர்வாங்காசனம்