அழுவதன் நன்மைகள்

Oct 20, 2022

Mona Pachake

உடலை நச்சு நீக்குகிறது.

உங்கள் உடலை அமைதிப்படுத்துகிறது

வலியை குறைக்கிறது

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது.

துக்கத்திலிருந்து மீள உதவுகிறது.

உணர்ச்சி சமநிலையை மீட்டெடுக்கிறது.