கல்லீரல் பாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள் காமாலை

சோர்வு

குமட்டல்

பசியிழப்பு

எதிர்பாராத எடை இழப்பு

இருண்ட சிறுநீர்

வயிற்றுப்போக்கு

மேலும் அறிய