உடல் எடையை குறைக்க ஆரம்பநிலைக்கு எளிதான யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

திரிகோனாசனம்

புஜங்காசனம்

தடாசனம்

விரபத்ராசனம்

சர்வாங்காசனம்

உத்தனாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

மேலும் அறிய