சோகத்திற்கு உதவ எளிதான யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

சேது பந்தாசனம்

ஊர்த்வ முக ஸ்வனாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

ஹலாசனா

உத்தனாசனம்

சவாசனா

மேலும் அறிய