நல்ல இரவு தூக்கத்திற்கான பயனுள்ள குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஓய்வெடுக்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்

ஒரு வழக்கத்தில் ஈடுபடுங்கள்

தொழில்நுட்பத்தை தவிர்க்கவும்

அமைதியான சூழலை உருவாக்குங்கள்

தூக்கத்தை வரவழைக்கும் உணவுகளை உண்ணுங்கள்

உங்கள் தூக்கத்தை கெடுக்கும் உணவுகளை தவிர்க்கவும்

ஆரோக்கியமாக இருங்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

மேலும் அறிய