நீரிழிவு நோய்க்கு உதவும் பயனுள்ள யோகா ஆசனங்கள்

Sep 12, 2022

Mona Pachake

சூரிய நமஸ்காரம்

தனுராசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

விபரீத கரணி

புஜங்காசனம்

ஷவாசனா