ஆரம்பநிலைக்கு தியானம் செய்வதற்கான முக்கிய குறிப்புகள்

சீக்கிரம் தொடங்குங்கள்

தினமும் ஒரே நேரத்தில் செய்யுங்கள்

தியானம் செய்யும் போது வசதியாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள்

இயற்கையாக சுவாசிக்கவும்

வெறும் வயிற்றில் செய்யுங்கள்

அமைதியான இடத்தை தேர்வு செய்யவும்