உங்கள் கண்களைப் பாதுகாக்க அத்தியாவசிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான உணவுமுறை மிகவும் முக்கியமானது

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

சன்கிளாஸ் அணியுங்கள்

வழக்கமான கண் பரிசோதனைகளை திட்டமிடுங்கள்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

போதுமான அளவு உறங்குங்கள்

உங்கள் கண்களைத் தேய்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்

மேலும் அறிய