வெப்பத்தின் போது உங்கள் கண்களைப் பாதுகாக்க அத்தியாவசிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நீரேற்றமாக இருங்கள்

உங்கள் சன்கிளாஸ்களை அணியுங்கள்

கண் சொட்டுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

பாதுகாப்பு கண் கியர் அணியுங்கள்

உங்கள் கண்களைத் தேய்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவுமுறை மிகவும் முக்கியமானது

தொப்பிகளை அணியுங்கள்

மேலும் அறிய