கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்

Author - Mona Pachake

புகைபிடித்தல் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தடுக்கலாம்

ஏறக்குறைய 90% கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயானது அதிக ஆபத்துள்ள மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் தொற்றினால் ஏற்படுகிறது.

இது பொதுவாக பெண்களின் யோனி தாவரங்களில் காணப்படுகிறது

ஆனால் பெரும்பாலான ஆரோக்கியமான பெண்கள் அதை அழிக்கிறார்கள்

ஆனால் சில ஆபத்து காரணிகள் உள்ளன, அவை தொடர்ந்து தொற்றுநோயை ஏற்படுத்துகின்றன

மேலும் இது கருப்பை வாயில் சில புற்றுநோயியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது

இதன் விளைவாக கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது.

மேலும் அறிய